Algemene voorwaarden

DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT GROEPSARRANGEMENTEN VAN DE HERTOG JAN PROEVERIJ.

 

ARTIKEL 1

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte moet uit minimaal 8 personen, tenzij anders wordt aangegeven.

 

ARTIKEL 2

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de organiserende Hertog Jan Proeverij en de klant telefonisch of schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge danwel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door de Hertog Jan Proeverij naar de klant gestuurd via E-mail. Deze moet binnen 7 dagen via E-mail of per brief bevestigd worden.

2.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

 

ARTIKEL 3

BETALING

Het bedrag zal ter plaatsen voldaan worden aan de Hertog Jan Proeverij, tenzij schriftelijk of via E-mail anders overeengekomen. Betaling kan a contante, pin, visa en mastercard.

 

ARTIKEL 4

REISSOM

4.1. In de gepubliceerde reissom zijn inbegrepen, alle in een dagtochtenprogramma omschreven zaken.

Indien een klant te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.

4.2. In de reissom zijn niet inbegrepen:

a. de kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering;

b. eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen

4.3. De onder 4.2. punt b. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4. Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.

4.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. De organiserende de Hertog Jan Proeverij behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.

 

ARTIKEL 5

ANNULERINGEN

5.1. Indien  een reservering ongedaan wordt gemaakt of meer dan 50% van de personen afvallen. Worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht.

a. bij annulering meer dan een maand voor het tijdstip wordt niets extras in rekening gebracht;

b. bij annulering meer dan veertien dagen voor ingangsdatum is de klant behouden 45% van de reissom te betalen;

c. bij annulering meer dan zeven dagen voor ingangsdatum is de klant behouden 65% van de reissom te betalen;

d. bij annulering zeven dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reissom te betalen.

5.2. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.

5.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot drie dagen vóór uw reservering. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een vermindering en vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk of E-mail doorgegeven te worden.

 

ARTIKEL 6

NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA/WIJZIGINGEN

6.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van de Hertog Jan Proeverij zijn gelegen, door de Hertog Jan Proeverij wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de Hertog Jan Proeverij zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

6.2. Bij niet doorgaan verplicht de Hertog Jan Proeverij zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.

 

ARTIKEL 7

KLACHTEN

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend en zo mogelijk op de dag zelf bij de organiserende Hertog Jan Proeverij.

Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organiserende Hertog Jan Proeverij.

 

ARTIKEL 8

ALGEMEEN VOORBEHOUD

8.1. De organiserende Hertog Jan Proeverij behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende programma onderdelen, indien hiertoe gegronde rederen bestaan.

 

ARTIKEL 9

AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Door de organiserende Hertog Jan Proeverij wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (medewerkers van) de organiserende Hertog Jan Proeverij is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de tocht.

9.2. De organiserende Hertog Jan Proeverij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een dagtocht niet kan doorgaan.

9.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat  enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

9.4. Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.